Thurø By: Klaptilladelse

09-01-2012

Naturstyrelsen Odense har efter bestemmelserne i Havmiljøloven meddelt Steffen Larsen tilladelse til klapning af i alt 100 m3 oprensningsmateriale fra sejlrende. Klagefristen udløber d. 6. februar 2012 kl. 16.00.

Naturstyrelsen Odense har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Steffen Larsen tilladelse til klapning (dumpning) af i alt 100 m 3 oprensningsmateriale fra sejlrende. Tilladelsen udløber 6. februar 2017.

Klapning af materialet skal ske på den godkendte klapplads beliggende ved Thurø Rev.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk . En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, så vidt muligt elektronisk på . Klagen skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb: 6. februar 2012 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Tilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, er vedhæftet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen Odense, tlf. 7254 3499.

Tilladelse