Thurø By: Klaptilladelse

09-01-2012

Naturstyrelsen Odense har efter bestemmelserne i Havmiljøloven meddelt Steffen Larsen tilladelse til klapning af i alt 100 m3 oprensningsmateriale fra sejlrende. Klagefristen udløber d. 6. februar 2012 kl. 16.00.

Naturstyrelsen Odense har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Steffen Larsen tilladelse til klapning (dumpning) af i alt 100 m 3 oprensningsmateriale fra sejlrende. Tilladelsen udløber 6. februar 2017.

Klapning af materialet skal ske på den godkendte klapplads beliggende ved Thurø Rev.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk . En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, så vidt muligt elektronisk på . Klagen skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb: 6. februar 2012 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Tilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, er vedhæftet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen Odense, tlf. 7254 3499.

Tilladelse

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar