Tilladelser til at klappe materialer fra Glatved moler

17-01-2012

Naturstyrelsen Aarhus har givet tilladelse til klapning fra Glatved moler. Tilladelsen udløber 15.februar 2017.


Naturstyrelsen Aarhus har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Nymølle Stenindustrier A/S tilladelse til klapning (dumpning) af 12.500 m 3 oprensningsmateriale fra området ud for molerne ud for lasteanlægget. Tilladelsen udløber 15. februar 2017.

Klapning af materialet skal ske på den godkendte klapplads beliggende øst for Grenaa.

Læs hele klaptilladelsen:
Tilladelse til at klappe materialer fra Glatved moler

 
Oversigtskort over Glatved moler og klappladsen (markeret med rødt)

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på Natur og Miljøklagenævnets hjemmeside

En eventuel klage skal indsendes til:
Naturstyrelsen Aarhus
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg
Tlf. 72 54 0000
Eller e-mail:
Klagen skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb: 14.februar 2012 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Yderligere informationer kan fås hos:
Naturstyrelsen Aarhus
Tf. 7254 3883