Dong Energy A/S. Klaptilladelse frem til 1.8.2013

25-07-2012

Klagefristens udløb: 22.august 2012 kl. 16.00

Naturstyrelsen Roskilde har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Dong Energy A/S, Avedøreværket tilladelse til at klappe (dumpe) 13.000 m3 oprensningsmateriale fra området ud for kølevandsudledningerne i Køge Bugt. Tilladelsen udløber den 1.august 2013.

Tilladelsen , der bl.a. indeholder klagevejledning

Klapning af materialet skal ske på en godkendt klapplads i Køge Bugt.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen Roskilde, . Klagen skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb: 22.august 2012 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen Roskilde, tlf. 7254 3041.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar