Dong Energy A/S. Klaptilladelse frem til 1.8.2013

25-07-2012

Klagefristens udløb: 22.august 2012 kl. 16.00

Naturstyrelsen Roskilde har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Dong Energy A/S, Avedøreværket tilladelse til at klappe (dumpe) 13.000 m3 oprensningsmateriale fra området ud for kølevandsudledningerne i Køge Bugt. Tilladelsen udløber den 1.august 2013.

Tilladelsen , der bl.a. indeholder klagevejledning

Klapning af materialet skal ske på en godkendt klapplads i Køge Bugt.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen Roskilde, . Klagen skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb: 22.august 2012 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen Roskilde, tlf. 7254 3041.