Vedbæk Havn. Klaptilladelse frem til 1.7.2017

25-07-2012

Klagefristens udløb: 22.august 2012 kl. 16.00

Naturstyrelsen Roskilde har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Vedbæk Havn en 5-årig tilladelse til samlet at klappe (dumpe) af 9.000 m3 uddybningsmateriale fra området ud for ydermolen til Vedbæk Havn. Tilladelsen udløber den 1. juli 2017.

Tilladelsen , der bl.a. indeholder klagevejledning

Klapning af materialet skal ske på en godkendt klapplads i Øresund.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen Roskilde, . Klagen skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb: 22.august 2012 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen Roskilde, tlf. 7254 3041.