Klaptilladelse: Uddybning ved Fåborg Havnebad

21-06-2012

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven meddelt Faaborg-Midtfyn Kommune tilladelse til klapning af 150 m3 uddybningsmateriale fra område ved Fåborg Havnebad. Tilladelsen udløber 1. august 2013. Klagefristen udløber d. 19. juli 2012 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Faaborg-Midtfyn Kommune tilladelse til klapning (dumpning) af 150 m 3 uddybningsmateriale fra område ved Fåborg Havnebad. Tilladelsen udløber 1. august 2013.

Klapning af materialet skal ske på den godkendte klapplads vest for Billes Grunde i Det sydfynske Øhav.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk . En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ. Klagen skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb den 19. juli 2012 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Tilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, er vedhæftet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen Odense, tlf. 7254 3503.
Klaptilladelse