Askø Havn. Klaptilladelse frem til 1.6.2017

16-05-2012

Naturstyrelsen har meddelt Askø Havn en 5-årig tilladelse til klapning fra sejlrenden samt havnebassinet i Askø Fiskeri- og Lystbådehavnen. Klagefrist 14. juni 2012 kl. 16.00

Naturstyrelsen Roskilde har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Askø Havn en 5-årig tilladelse til klapning (dumpning) af 7000 m3 materiale fra sejlrenden samt havnebassinet i Askø Fiskeri- og Lystbådehavnen. Tilladelsen udløber den 1. juni 2017.

Se tilladelsen - indeholder bl.a. klagevejledning.

Klapning af materialet skal ske på en godkendt klapplads ved Kogrunden i Smålandsfarvandet.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen Roskilde, . Klagen skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb: 14. juni 2012 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen Roskilde, tlf. 7254 3041.