Klaptilladelse: Materiale fra sejlrende til Vejle Kajakklub

13-11-2012

Naturstyrelsen har meddelt Vejle Kommune tilladelse til klapning (dumpning) af max. 15.000 m3 oprensningsmaterialer fra Vestre Bådehavn. Klagefristen udløber d. 11. december 2012 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Vejle Kommune tilladelse til klapning (dumpning) af max. 15.000 m 3 oprensningsmaterialer fra Vestre Bådehavn. Tilladelsen udløber 1. marts 2014.

Klapning af materialet skal ske på den godkendte klapplads ud for Treldenæs.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk . En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ. Klagen skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb den 11. december 2012 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Tilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan ses herunder.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen Odense, tlf. 7254 3503.

Klaptilladelse

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar