Klaptilladelse: Materiale fra indsejlingen til Løgstør Vester Bådhavn og Kanalhavn

03-09-2012

Naturstyrelsen har meddelt Vesthimmerland Kommune tilladelse til klapning (dumpning) af 5.000 m3 pr. år i fem år fra Løgstør Vester Bådhavn og Kanalhavn. Klagefristen udløber 1. oktober 2012
.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Vesthimmerland Kommune tilladelse til klapning (dumpning) af 5.000 m3 pr. år i fem år. Oprensningsmaterialet stammer fra indsejlingen til Løgstør Vester Bådhavn og Kanalhavn. Tilladelsen udløber 1. oktober 2017.

Klapning af materialet skal ske på den godkendte klapplads vest for Løgstør ved Lendrup i Limfjorden.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk . En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg. Klagen skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb den 1. oktober 2012 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Tilladelsen der bl.a. indeholder klagevejledning.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen Aarhus, tlf. 7254 3868.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar