Orehoved Havn: Klaptilladelse

12-08-2013

Naturstyrelsen har meddelt Orehoved Havn en 2-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 10.000 m3 oprensningsmateriale fra kajområdet i havnen på klapplads K_033_03, NV for Kogrund. Klagefristen udløber den 9. september 2013 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Orehoved Havn en 2-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 10.000 m3 oprensningsmateriale fra kajområdet i havnen. Klapning af materialet skal ske på klapplads K_033_03 NV for Kogrund i Smålandsfarvandet. Tilladelsen udløber den 1. september 2015.
Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .
En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, senest ved klagefristens udløb: 9. september 2013 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.
Tilladelsen, kan downloades her .
Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 4901.