Klaptilladelse Ballen Færgehavn

06-12-2013

Naturstyrelsen har meddelt Samsø kommune en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 90.000 m3/år uddybningsmateriale fra etablering af ny færgehavn ved Ballen på klapplads K_143_04, nord-øst for Ballen. Klagefristen udløber den 3. januar 2014 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i havmiljølovens § 26, jf. bekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 af lov om beskyttelse af havmiljøet Havmiljøloven meddelt Samsø kommune, Ballen Færgehavn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 90.000 m3/år uddybningsmateriale ved etableringen af ny færgehavn. Klapning af materialet skal ske på klapplads K_143_04, nord-øst for Ballen Samsø.

Tilladelsen udløber den 1. februar 2019.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, senest ved klagefristens udløb: 3. januar 2014 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Tilladelsen, kan downloades her .

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 2598.