Høring af ansøgning om tilladelse til råstofindvinding i område 526-JC ved Jyske Rev

18-12-2013

NCC Roads A/S den 20. september 2013 fremsendt ansøgning om tilladelse til råstofindvinding i fire auktionsområder beliggende i Nordsøen omkring Jyske Rev

NCC Roads A/S den 20. september 2013 fremsendt ansøgning i henhold til lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013, § 20, stk. 2 nr. 3, om en 5-årig tilladelse til indvinding ved Jyske Rev af op til 1.010.000 m³ råstoffer årligt.

NCC Roads A/S ansøger om tilladelse til råstofindvinding i fire auktionsområder beliggende i Nordsøen omkring Jyske Rev, som de har opnået eneret til efterforskning i. Disse fire områder er tilgrænsende, og Naturstyrelsen har givet tilladelse til, at disse kan behandles under én VVM.

Materialet forventes afsat til alle egnede formål, som tilslag til beton, asfalt, mørtel, anlægsmaterialer samt fyldopgaver.

Ansøgningen er ledsaget af en VVM-redegørelse, som er udarbejdet af Orbicon dateret den 13. september 2013 for indvindingens virkninger på miljøet, jf. bekendtgørelse nr. 1422 af 12. december 2011 om miljømæssig vurdering af råstofindvinding på havbunden (VVM).

I VVM-redegørelsen bliver der konstateret forekomster af stenrev i den vestlige og sydvestlige del af ansøgningsområdet.

Ansøgning og VVM-redegørelse skal i henhold til reglerne i bekendtgørelsen offentliggøres og sendes i høring hos berørte myndigheder og organisationer.

Se Ansøgning Jyske Rev og VVM Jyske Rev Offentlighedsperioden er fra den 18. december 2013 til den 12. februar 2014.

Spørgsmål i høringsperioden kan rettes til Naturstyrelsen, Thomas Klinggaard, e-mail: Obfuscated Email

Høringssvar bedes være Naturstyrelsen i hænde senest onsdag den 12. februar 2014 . Høringssvar sendes til Naturstyrelsens hovedpostkasse, Obfuscated Email med reference til j.nr NST-7323-00035.

Efter høringsfristens udløb vil Naturstyrelsen træffe afgørelse i sagen i form af enten en tilladelse med vilkår fastsat efter lovens § 21, stk. 2, eller et afslag.

Mere om råstofindvinding på havet

Høringer
Høringer over forslag til love, bekendtgørelser, vejledninger o.lign. - herunder råstofområdet - findes under Lovstof - Høringer

Meddelelser til råstofbranchen
Udover de mere formelle annonceringer indrykker Naturstyrelsen også en en række meddelelser til råstofbranchen.
Se Meddelelser til råstofbranchen

Råstofindvinding på havet
Læs mere om råstofindvinding på havet