Klaptilladelse Mou Lystbådehavn

11-12-2013

Naturstyrelsen har meddelt Mou Lystbådehavn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 1.500 m3/år oprensningsmateriale fra indsejlingen og forhavnen på klapplads K_156_04, beliggende nordøst for Mou Lystbådehavn. Klagefristen udløber den 8. januar 2014 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (Havmiljølovens § 26, jf. bekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 af lov om beskyttelse af havmiljøet) meddelt Mou Lystbådehavn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 1.500 m3/år oprensningsmateriale fra sejlrenden til havnen. Klapning af materialet skal ske på klapplads K_156_04, beliggende nord-øst for Mou Lystbådehavn.

Tilladelsen udløber den 8. januar 2019.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, senest ved klagefristens udløb: 8. januar 2014 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Tilladelsen, kan downloades her .

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 72542598.