Klaptilladelse til Ishøj Havn

07-01-2013

Naturstyrelsen har meddelt Ishøj Havn tilladelse til klapning (dumpning) af 70.000 m3 sand over en femårig periode. Klagefristen udløber den 4. februar 2013 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Ishøj Havn tilladelse til klapning (dumpning) af 70.000 m3 sand over en femårig periode. Oprensningsmaterialet stammer fra indsejlingen til Ishøj og Vallensbæk Havne.

Tilladelsen udløber den 31. Januar 2018.

Klapning af materialet skal ske på den godkendte klapplads (K_007_01) beliggende i Køge Bugt.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk . En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, med angivelse af sagens journal nr.: NST-431-00297. Klagen skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb den 4. februar 2013 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Tilladelsen , der bl.a. indeholder klagevejledning, er vedhæftet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 4901.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar