Klaptilladelse: Materiale fra Aalborg Nørresundby Fritidshavne ANF (fire lystbådehavne)

07-01-2013

Naturstyrelsen har meddelt ANF tilladelse til klapning (dumpning) af i alt 20.000 m3 oprensningsmateriale fra havnebassinerne i løbet af de næste fem år. Klagefristen udløber den 04. februar 2013 kl. 16.00

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt ANF v/Aalborg Havn tilladelse til klapning (dumpning) af 20.000 m3 over en femårig periode. Oprensningsmaterialet stammer fra havnebassinerne til:

Aalborg Nørresundby Fritidshavne (ANF):

Nordre Bådehavne: H_156_057

Marina Fjordparken: H_156_060

Skudehavnen: H_156_059

Vestre Bådehavn: H_156_58

Tilladelsen udløber den 1. februar 2018.

Klapning af materialet skal ske på den godkendte klapplads (K_156_17) beliggende i Skudehavnen.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk . En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, med angivelse af sagens journal nr.: NST-431-00340. Klagen skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb den 4. februar 2013 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Tilladelsen , der bl.a. indeholder klagevejledning, er vedhæftet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 3868.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar