Klaptilladelse: Materiale fra Aalborg Nørresundby Fritidshavne ANF (fire lystbådehavne)

07-01-2013

Naturstyrelsen har meddelt ANF tilladelse til klapning (dumpning) af i alt 20.000 m3 oprensningsmateriale fra havnebassinerne i løbet af de næste fem år. Klagefristen udløber den 04. februar 2013 kl. 16.00

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt ANF v/Aalborg Havn tilladelse til klapning (dumpning) af 20.000 m3 over en femårig periode. Oprensningsmaterialet stammer fra havnebassinerne til:

Aalborg Nørresundby Fritidshavne (ANF):

Nordre Bådehavne: H_156_057

Marina Fjordparken: H_156_060

Skudehavnen: H_156_059

Vestre Bådehavn: H_156_58

Tilladelsen udløber den 1. februar 2018.

Klapning af materialet skal ske på den godkendte klapplads (K_156_17) beliggende i Skudehavnen.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk . En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, med angivelse af sagens journal nr.: NST-431-00340. Klagen skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb den 4. februar 2013 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Tilladelsen , der bl.a. indeholder klagevejledning, er vedhæftet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 3868.