28.06.13: Dispensation fra klitfredningsreglerne til fjernelse af bunkers langs vestkysten

28-06-2013

Naturstyrelsen har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 8 (klitfredning) til fjernelse af bunkers i 5 kommuner langs vestkysten. Klagefristen udløber den 26. juli 2013

Naturstyrelsen, Det åbne Land, har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 8 om klitfredning til fjernelse af i alt ca. 100 bunkers i 5 kommuner langs den jyske vestkyst.

Naturstyrelsens afgørelser kan ses her på siden eller fås ved henvendelse til Naturstyrelsen.
Afgørelser om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 8

Se afgørelserne:

Klagevejledning

Inden 4 uger fra i dag kan afgørelserne påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal sendes til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø eller som e-post til med angivelse af j. nr.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.
Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 københavn Ø
Tlf.: 72 54 30 00
e-post: