Kulhuse Havn: Klaptilladelse for sejlrenden

13-06-2013

Naturstyrelsen har meddelt Kulhuse Havnen 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 5.00 m3/år oprensningsmateriale fra sejlrenden til havnen. Klagefrist: 11. juli 2013

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Kulhuse Havnen 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 5.00 m3/år oprensningsmateriale fra sejlrenden til havnen. Tilladelsen udløber den 1. august 2018.

Klapning af materialet skal ske på klapplads K_024_01, Avesand beliggende syd for Rørvig i Isefjorden.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, senest ved klagefristens udløb: 11. juli 2013 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 4901.

Tilladelsen

Læs tilladelsen (pdf), der bl.a. indeholder klagevejledning .