Tårs Fiskeri- og Lystbådehavn, Klaptilladelse for sejlrenden

17-06-2013

Naturstyrelsen har meddelt Tårs Fiskeri- og Lystbådehavn en 5-årig tilladelse til at klappe i alt 10.000 m3 oprensningsmateriale fra sejlrenden til havnen. Klagefrist: 15. juli 2013

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Tårs Fiskeri- og Lystbådehavn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 10.000 m3 oprensningsmateriale fra sejlrenden til havnen. Tilladelsen udløber den 1. august 2018.
Klapning af materialet skal ske på klapplads K_050_01 i Langelandsbæltet VNV for Tårs.
Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.
Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .
En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, senest ved klagefristens udløb: 15. juli 2013 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.
Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 4901.
Tilladelse
Se tilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning