Klaptilladelse: Uddybningsmateriale fra uddybning af Thyborøn Havn

28-06-2013

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven meddelt Thyborøn Havn tilladelse til klapning af 550.000 m3 uddybningsmateriale i perioden 27. juli 2013 til 1. september 2014.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Thyborøn Havn tilladelse til klapning (dumpning) af 550.000 m3 uddybningsmateriale i perioden 27. juli 2013 til 1. september 2014.
Klapning af materialet skal ske på ny klapplads vest for Agger Tange.
Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk . En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. E-mail . Klagen skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb den 26. juli 2013 kl. 16.00 . Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.
Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 2598.

Tilladelse

Se tilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning