Klaptilladelse: Materiale fra indsejlingen til 5. bassin i Esbjerg Havn

24-05-2013

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven meddelt Kystdirektoratet 5-årig tilladelse til klapning af 20.000 m3 oprensningsmaterialer per år fra indsejlingen til 5. bassin i Esbjerg Havn. Klagefristen udløber d. 21. juni 2013 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Kystdirektoratet 5-årig tilladelse til klapning (dumpning) af 20.000 m 3 oprensningsmaterialer per år fra indsejlingen til 5. bassin i Esbjerg Havn. Tilladelsen udløber 1. august 2018.

Klapning af materialet skal ske på de godkendte klappladser 2b og 3b i Vesterhavet.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, helst elektronisk på Obfuscated Email . Klagen skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb den 21. juni 2013 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Tilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, er vedhæftet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf.: 7254 2618.

Klaptilladelse - indsejlingen til 5. bassin i Esbjerg Havn

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar