Klaptilladelse: Materiale fra indsejlingen til 5. bassin i Esbjerg Havn

24-05-2013

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven meddelt Kystdirektoratet 5-årig tilladelse til klapning af 20.000 m3 oprensningsmaterialer per år fra indsejlingen til 5. bassin i Esbjerg Havn. Klagefristen udløber d. 21. juni 2013 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Kystdirektoratet 5-årig tilladelse til klapning (dumpning) af 20.000 m 3 oprensningsmaterialer per år fra indsejlingen til 5. bassin i Esbjerg Havn. Tilladelsen udløber 1. august 2018.

Klapning af materialet skal ske på de godkendte klappladser 2b og 3b i Vesterhavet.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, helst elektronisk på . Klagen skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb den 21. juni 2013 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Tilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, er vedhæftet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf.: 7254 2618.

Klaptilladelse - indsejlingen til 5. bassin i Esbjerg Havn