Offentliggørelse af VVM-redegørelse for biogasanlæg ved Korskro i Esbjerg Kommune

13-11-2013

Naturstyrelsen har udstedt tillæg med VVM-redegørelse til Esbjerg Kommuneplan for biogasanlæg ved Korskro.

Naturstyrelsen har udstedt tillæg med VVM redegørelse til Esbjerg Kommuneplan for biogasanlæg ved Korskro. Ligeledes er udstedt VVM-tilladelse til Bionaturgas Danmark til etablering af anlægget.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Naturstyrelsen, der står for planlægningen. Naturstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at biogasanlægget vil kunne etableres under hensyn til det omgivende miljø på betingelse af den afgassede gylle afsættes i overensstemmelse med husdyrbekendtgørelsen, samt at der ikke må ske ændringer i grundvandsstrømmen ved bygning af anlægget.

Lokaliseringen ved Korskro er ud fra en samlet vurdering af en række alternativer valg som den bedste placering af det påtænkte anlæg. Det er i VVM-redegørelsen vurderet, at anlægget kun vil have minimal indflydelse på miljøet, og ikke vil være til væsentlig gene for de omkringboende.

Samtidig med af udstedelsen af kommuneplantillægget har Naturstyrelsen givet Bionaturgas Danmark VVM-tilladelse til projektet. Tilladelsen er givet efter § 2, stk. 4, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 1510 af 15/12/10.

Kommuneplantillægget, VVM-redegørelsen og den sammenfattende redegørelse kan sammen med VVM-tilladelsen ses på Naturstyerlsens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Naturstyrelsen, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning

Afgørelsen om VVM-tilladelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. Tilsvarende kan udstedelse af kommuneplantillæg påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klagefristen er 4 uger fra 13. november 2013. Klage skal sendes til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø eller som e-post til Obfuscated Email Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk 

Udstedelsen og afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Klagen bedes påført journalnummer NST-131-00155.

 

Med venlig hilsen

 

Naturstyrelsen

Haraldsgade 53

2100 København Ø

Tlf.: 7254 2586

e-post: Obfuscated Email 

VVM_4_redegoerelse

Sagens dokumenter

Idefase

Indkaldelse af ideer og forslag

Følgebrev

VVM i høring

VVM-redegørelse i høring

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse

VVM offentliggøres

Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse

Udstedelsesbrev til Kommuneplantillæg for VVM Korskro

VVM-tilladelse - Korskro