Klaptilladelse Stauning Havn

07-11-2013

Naturstyrelsen har Stauning Havn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) maksimalt 9.000 m3/år oprensningsmateriale fra sejlrenden til havnen på klapplads K_132_03, syd for sejlrenden. Klagefristen udløber den 5.december 2013 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (bekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 af lov om beskyttelse af havmiljøet) meddelt Stauning Havn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) maksimalt 9.000 m3/år oprensningsmateriale fra sejlrenden til havnen. Klapning af materialet skal ske på klapplads K_132_03, beliggende umiddelbart syd for sejlrenden.

Tilladelsen udløber den 5.maj 2019.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, senest ved klagefristens udløb: 5. december 2013 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Tilladelsen, kan downloades her .

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 2598.