Afgørelser om udvidelse af mængden af råstoffer der må indvindes i område 566-BA Vejsnæs Flak

08-10-2013

Naturstyrelsen har truffet afgørelse vedr. mængden af råstoffer der må indvindes i område 566-BA Vejsnæs Flak.

Klagen skal indgives skriftligt til Naturstyrelsen og skal være styrelsen i hænde senest mandag den 4. november 2013.

Afgørelser om udvidelse af mængden af råstoffer der må indvindes i område 566-BA Vejsnæs Flak
Afgørelsen til Rohde Nielsen A/S kan læses her

Naturstyrelsens afgørelse om vilkårene for området udlægning til fælles råstofindvinding kan i henhold til råstoflovens § 26, stk. 2, 2. punktum, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår vilkår til beskyttelse af kulturarv, natur og miljø. Klageperioden er 4 uger fra meddelelsen af afgørelsen.

Klagen skal indgives skriftligt til Naturstyrelsen og skal være styrelsen i hænde mandag den 4. november 2013.

Styrelsen videresender klagen og sagens materiale til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Mere om råstofindvinding på havet

Høringer
Høringer over forslag til love, bekendtgørelser, vejledninger o.lign. - herunder råstofområdet - findes under Lovstof - Høringer

Meddelelser til råstofbranchen
Udover de mere formelle annonceringer indrykker Naturstyrelsen også en en række meddelelser til råstofbranchen.
Se Meddelelser til råstofbranchen

Råstofindvinding på havet
Læs mere om råstofindvinding på havet