Afgørelser om udvidelse af mængden af råstoffer der må indvindes i område 566-BA Vejsnæs Flak

08-10-2013

Naturstyrelsen har truffet afgørelse vedr. mængden af råstoffer der må indvindes i område 566-BA Vejsnæs Flak.

Klagen skal indgives skriftligt til Naturstyrelsen og skal være styrelsen i hænde senest mandag den 4. november 2013.

Afgørelser om udvidelse af mængden af råstoffer der må indvindes i område 566-BA Vejsnæs Flak
Afgørelsen til Rohde Nielsen A/S kan læses her

Naturstyrelsens afgørelse om vilkårene for området udlægning til fælles råstofindvinding kan i henhold til råstoflovens § 26, stk. 2, 2. punktum, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår vilkår til beskyttelse af kulturarv, natur og miljø. Klageperioden er 4 uger fra meddelelsen af afgørelsen.

Klagen skal indgives skriftligt til Naturstyrelsen og skal være styrelsen i hænde mandag den 4. november 2013.

Styrelsen videresender klagen og sagens materiale til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.