Afgørelse til selskabet Sibelco Nordic A/S om udvidelse af indvindingsmængden i området 526-CA Rønne

25-10-2013

Naturstyrelsen har truffet afgørelse vedr. udvidelse af indvindingsmængden i området 526-CA Rønne.
Der må fremover indvindes 200.000 m³ årligt, dog således at den samlede indvundne mængde i området ikke må overstige 1.000.000 m³.

Afgørelsen til Sibelco Nordic A/S kan læses her

Naturstyrelsens afgørelse om vilkårene for områdets udlægning til fælles råstofindvinding kan i henhold til råstoflovens § 26, stk. 2, 2. punktum, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår vilkår til beskyttelse af kulturarv, natur og miljø. Klageperioden er 4 uger fra meddelelsen af afgørelsen.

Klagen skal indgives skriftligt til Naturstyrelsen og skal være styrelsen i hænde fredag den 22. november 2013 .

Styrelsen videresender klagen og sagens materiale til Natur- og Miljøklagenævnet.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.