Afgørelse til selskabet Sibelco Nordic A/S om udvidelse af indvindingsmængden i området 526-CA Rønne

25-10-2013

Naturstyrelsen har truffet afgørelse vedr. udvidelse af indvindingsmængden i området 526-CA Rønne.
Der må fremover indvindes 200.000 m³ årligt, dog således at den samlede indvundne mængde i området ikke må overstige 1.000.000 m³.

Afgørelsen til Sibelco Nordic A/S kan læses her

Naturstyrelsens afgørelse om vilkårene for områdets udlægning til fælles råstofindvinding kan i henhold til råstoflovens § 26, stk. 2, 2. punktum, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår vilkår til beskyttelse af kulturarv, natur og miljø. Klageperioden er 4 uger fra meddelelsen af afgørelsen.

Klagen skal indgives skriftligt til Naturstyrelsen og skal være styrelsen i hænde fredag den 22. november 2013 .

Styrelsen videresender klagen og sagens materiale til Natur- og Miljøklagenævnet.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Mere om råstofindvinding på havet

Høringer
Høringer over forslag til love, bekendtgørelser, vejledninger o.lign. - herunder råstofområdet - findes under Lovstof - Høringer

Meddelelser til råstofbranchen
Udover de mere formelle annonceringer indrykker Naturstyrelsen også en en række meddelelser til råstofbranchen.
Se Meddelelser til råstofbranchen

Råstofindvinding på havet
Læs mere om råstofindvinding på havet