Afgørelse til selskabet NCC Roads A/S om udvidelse af indvindingsmængden i området 554-DA Vedbæk

11-10-2013

Naturstyrelsen har truffet afgørelse vedr. ansøgning om udvidelse af mængden af råstoffer, der må indvindes i området 554-DA Vedbæk.
Klagen skal indgives skriftligt til Naturstyrelsen og skal være styrelsen i hænde senest fredag den 8. november 2013.

Afgørelsen til NCC Roads A/S kan læses her

Naturstyrelsens afgørelse om vilkårene for området udlægning til fælles råstofindvinding kan i henhold til råstoflovens § 26, stk. 2, 2. punktum, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår vilkår til beskyttelse af kulturarv, natur og miljø. Klageperioden er 4 uger fra meddelelsen af afgørelsen.

Klagen skal indgives skriftligt til Naturstyrelsen og skal være styrelsen i hænde fredag den 8. november 2013.

Styrelsen videresender klagen og sagens materiale til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.