Kystdirektoratet: Klaptilladelse for oprensning af Thyborøn Kanalen

10-10-2013

Naturstyrelsen har meddelt Kystdirektoratet en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 500.000 m3/år oprensningsmateriale fra Thyborøn Kanalen på klapplads K_156_17, Gåseholm. Klagefristen udløber den 7. november 2013 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013 af lov om beskyttelse af havmiljøet) meddelt Kystdirektoratet en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 500.000 m3/år oprensningsmateriale fra Thyborøn Kanalen. Klapning af materialet skal ske på klapplads K_1556_17, Gåseholm.

Tilladelsen udløber den 10. november 2018.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, Obfuscated Email senest ved klagefristens udløb: 7. november 2013 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Tilladelsen, kan downloades her .

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 2598

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar