Kystdirektoratet: Klaptilladelse for oprensning af Thyborøn Kanalen

10-10-2013

Naturstyrelsen har meddelt Kystdirektoratet en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 500.000 m3/år oprensningsmateriale fra Thyborøn Kanalen på klapplads K_156_17, Gåseholm. Klagefristen udløber den 7. november 2013 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013 af lov om beskyttelse af havmiljøet) meddelt Kystdirektoratet en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 500.000 m3/år oprensningsmateriale fra Thyborøn Kanalen. Klapning af materialet skal ske på klapplads K_1556_17, Gåseholm.

Tilladelsen udløber den 10. november 2018.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, senest ved klagefristens udløb: 7. november 2013 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Tilladelsen, kan downloades her .

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 2598