Høring af ansøgning om tilladelse til råstofindvinding i område 562-OA (Område 3-1)

20-09-2013

Kystdirektoratet har fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af op til 2,97 mio. m³ ved Agger.
Høringsfrist: 15. november 2013 kl. 12.00.

Kystdirektoratet har den 11. april 2013 fremsendt ansøgning i henhold til lov om
råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013, § 20, stk. 2 nr. 3, om 10-
årig tilladelse til indvinding ved Agger af op til 2,97 mio. m³ råstoffer fra den 1.
januar 2014 til den 31. december 2023 med en maksimal årlig indvindingsmængde
op til 1,485 mio. m³.

De indvundne råstoffer skal anvendes til kystfodring på den jyske vestkyst mellem
Lodbjerg i nord og Nymindegab i syd.

Ansøgningen er ledsaget af en redegørelse (VVM-redegørelse) udarbejdet
af Orbicon dateret 14. marts 2013 for indvindingens virkninger på
miljøet, jf. bekendtgørelse nr. 1422 af 12. december 2011 om miljømæssig
vurdering af råstofindvinding på havbunden (VVM).

I VVM-redegørelsen bliver der konstateret forekomster af stenrev i den
nordvestlige del af ansøgningsområdet. Redegørelsen anbefaler, at der ikke bliver
indvundet råstoffer i disse områder.

Ansøgning og VVM-redegørelse skal i henhold til reglerne i bekendtgørelsen
offentliggøres og sendes i høring hos berørte myndigheder og organisationer.
Offentlighedsperioden er fra den 20. september 2013 til den 15. november 2013.

Ansøgning , VVM-redegørelse samt relevante bilag .

Spørgsmål i høringsperioden kan rettes til Naturstyrelsen,
Thomas Klinggaard, e-mail: , tlf: 72544825 eller Lise Wesenberg
Jensen, e-mail: , tlf: 72544831

Høringssvar bedes være Naturstyrelsen i hænde senest fredag den 15.
november 2013.
Høringssvar sendes til Naturstyrelsens hovedpostkasse,
med reference til j.nr NST-7323-00033.

Efter høringsfristens udløb vil Naturstyrelsen træffe afgørelse i sagen i form af
enten en tilladelse med vilkår fastsat efter lovens § 21, stk. 2, eller et afslag.

Mere om råstofindvinding på havet

Høringer
Høringer over forslag til love, bekendtgørelser, vejledninger o.lign. - herunder råstofområdet - findes under Lovstof - Høringer

Meddelelser til råstofbranchen
Udover de mere formelle annonceringer indrykker Naturstyrelsen også en en række meddelelser til råstofbranchen.
Se Meddelelser til råstofbranchen

Råstofindvinding på havet
Læs mere om råstofindvinding på havet