Høring af ansøgning om tilladelse til råstofindvinding i område 562-PA (Område 3-2)

20-09-2013

Kystdirektoratet har fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af op til 2,6 mio. m³ ved Thyborøn.
Høringsfrist: 15. november 2013 kl. 12.00.

Kystdirektoratet har den 11. april 2013 fremsendt ansøgning i henhold til lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013, § 20, stk. 2 nr. 3, om 10-årig tilladelse til indvinding ved Thyborøn af op til 2,6 mio. m³ råstoffer fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2023 med en maksimal årlig indvindingsmængde op til 1,3 mio. m³

De indvundne råstoffer skal anvendes til kystfodring på den jyske vestkyst mellem Lodbjerg i nord og Nymindegab i syd.

Ansøgningen er ledsaget af en redegørelse (VVM-redegørelse) udarbejdet
af Orbicon dateret 14. marts 2013 for indvindingens virkninger på
miljøet, jf. bekendtgørelse nr. 1422 af 12. december 2011 om miljømæssig vurdering af råstofindvinding på havbunden (VVM).

I VVM-redegørelsen bliver der konstateret forekomster af stenrev i den sydvestlige del af ansøgningsområdet. Redegørelsen anbefaler, at der ikke bliver indvundet råstoffer i disse områder.

Ansøgning og VVM-redegørelse skal i henhold til reglerne i bekendtgørelsen
offentliggøres og sendes i høring hos berørte myndigheder og organisationer.
Offentlighedsperioden er fra den 20. september 2013 til den 15. november 2013.

Ansøgning , VVM-redegørelse samt bilag .

Spørgsmål i høringsperioden kan rettes til Naturstyrelsen,
Thomas Klinggaard, e-mail: Obfuscated Email , tlf: 72544825 eller Lise Wesenberg Jensen, e-mail: Obfuscated Email , tlf: 72544831

Høringssvar bedes være Naturstyrelsen i hænde senest fredag den 15. november 2013 . Høringssvar sendes til Naturstyrelsens hovedpostkasse, Obfuscated Email med reference til j.nr NST-7323-00034.

Efter høringsfristens udløb vil Naturstyrelsen træffe afgørelse i sagen i form af enten en tilladelse med vilkår fastsat efter lovens § 21, stk. 2, eller et afslag.

Mere om råstofindvinding på havet

Høringer
Høringer over forslag til love, bekendtgørelser, vejledninger o.lign. - herunder råstofområdet - findes under Lovstof - Høringer

Meddelelser til råstofbranchen
Udover de mere formelle annonceringer indrykker Naturstyrelsen også en en række meddelelser til råstofbranchen.
Se Meddelelser til råstofbranchen

Råstofindvinding på havet
Læs mere om råstofindvinding på havet