Høring af ansøgning om tilladelse til råstofindvinding i område 562-PA (Område 3-2)

20-09-2013

Kystdirektoratet har fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af op til 2,6 mio. m³ ved Thyborøn.
Høringsfrist: 15. november 2013 kl. 12.00.

Kystdirektoratet har den 11. april 2013 fremsendt ansøgning i henhold til lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013, § 20, stk. 2 nr. 3, om 10-årig tilladelse til indvinding ved Thyborøn af op til 2,6 mio. m³ råstoffer fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2023 med en maksimal årlig indvindingsmængde op til 1,3 mio. m³

De indvundne råstoffer skal anvendes til kystfodring på den jyske vestkyst mellem Lodbjerg i nord og Nymindegab i syd.

Ansøgningen er ledsaget af en redegørelse (VVM-redegørelse) udarbejdet
af Orbicon dateret 14. marts 2013 for indvindingens virkninger på
miljøet, jf. bekendtgørelse nr. 1422 af 12. december 2011 om miljømæssig vurdering af råstofindvinding på havbunden (VVM).

I VVM-redegørelsen bliver der konstateret forekomster af stenrev i den sydvestlige del af ansøgningsområdet. Redegørelsen anbefaler, at der ikke bliver indvundet råstoffer i disse områder.

Ansøgning og VVM-redegørelse skal i henhold til reglerne i bekendtgørelsen
offentliggøres og sendes i høring hos berørte myndigheder og organisationer.
Offentlighedsperioden er fra den 20. september 2013 til den 15. november 2013.

Ansøgning , VVM-redegørelse samt bilag .

Spørgsmål i høringsperioden kan rettes til Naturstyrelsen,
Thomas Klinggaard, e-mail: , tlf: 72544825 eller Lise Wesenberg Jensen, e-mail: , tlf: 72544831

Høringssvar bedes være Naturstyrelsen i hænde senest fredag den 15. november 2013 . Høringssvar sendes til Naturstyrelsens hovedpostkasse, med reference til j.nr NST-7323-00034.

Efter høringsfristens udløb vil Naturstyrelsen træffe afgørelse i sagen i form af enten en tilladelse med vilkår fastsat efter lovens § 21, stk. 2, eller et afslag.