Indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage

29-04-2014

Naturstyrelsen har udstedt et tillæg til Jammerbugt Kommunes kommuneplan for indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage. Klagefrist tirsdag den 27. maj 2014.

Naturstyrelsen har udstedt et tillæg til Jammerbugt Kommunes kommuneplan for indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage. Kommuneplantillægget betyder, at indvindingen kan finde sted efter nærmere præciserede indvindingsetaper, se kort.

Kommuneplantillægget med den tilhørende VVM-redegørelse betyder, at der er tilvejebragt retningslinjer for udvidelsen af indvindingsområdet øst for det eksisterende i Tranum Klitplantage.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Naturstyrelsen, der står for planlægningen. Naturstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at indvinding af sandet vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø på betingelse af, at indvindingen sker i etaper som anført i kommuneplantillægget og råstoftilladelsen, som kommunen er myndighed for. Råstoftilladelsen erstatter således VVM-tilladelsen. I råstoftilladelsen stilles der vilkår til bl.a. omfang, afstand, afledning af vand, støj og efterbehandling, der henvises til www.jammerbugt.dk

Inddelingen i etaper begrundes ud fra ønsket om at varetage natur- og miljøinteresser og skabe størst mulig naturværdi kombineret med muligheder for naturoplevelser for offentligheden.

Terrænet vil blive lavere end i dag og i et vist omfang graves der under grundvandsspejl, hvorved der efterlades søer og fugtige arealer. Hensynet til grundvands- og overfladevand vejes tungt. I efterbehandlingen vil der blive taget højde for eventuelle eksisterende værdifulde naturlokaliteter indenfor projektområdet.

Dette betyder endvidere, at råstofmyndigheden vil overvåge, at der ikke udledes drænvand fra råstofindvindingsområdet og efterbehandlede områder indenfor projektområdet, idet indholdet af okker er meget højt i drænvandet.

Råstoftilladelsen

I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget, har Jammerbugt Kommune udstedt råstoftilladelse til indvinding af hvidt sand I Tranum Klitplantage. Tilladelsen er givet efter Råstoflovens §§ 7 og10 samt efter § 8, stk. 1 i VVM-bekendtgørelse nr. 1654 af 27/12/2013.

Kommuneplantillægget og den sammenfattende redegørelse kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside www.naturstyrelsen.dk eller fås ved henvendelse til Naturstyrelsen, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning

Afgørelsen om kommuneplantillægget kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen er 4 uger fra i dag. Klage skal sendes til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø eller som e-post til . Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Parallelt med kommuneplantillægget har Jammerbugt kommune udstedt råstoftilladelse til bygherre som er Naturstyrelsen Jammerbugt, hvor det gælder, at en evt. klage skal sendes til Jammerbugt Kommune, men stiles Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er 500 kr. og der er en klagefrist på 4 uger, fra den dag afgørelsen er meddelt eller offentligt bekendtgjort.

Udstedelsen og afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Klagen bedes påført journalnummer NST-131-00017.

 

Med venlig hilsen

Naturstyrelsen

Haraldsgade 53, 2100 København Ø

Tlf.: 7254 2136

e-post:  

VVM_5_offentliggoerelse

Sagens dokumenter

Screening:

VVM-anmeldelse

Afgørelse om VVM-pligt

Idéfase:

Indkaldelse af ideer og forslag

VVM i høring:

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Forslag til kommuneplantillæg

Følgebrev

VVM offentliggøres:

Kommuneplantillæg Tranum Klitplantage

VVM-redegørelser Tranum Klitplantage

Tranum Klitplantage sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse bilag

Orienteringsbrev Tranum Klitplantage

 

Der er ikke udstedt nogen VVM-tilladelse idet denne erstattes af en råstoftilladelse

Råstoftilladelsen ved Jammerbugt Kommune