Sprogø Havn klaptilladelse

10-04-2014

Naturstyrelsen har meddelt A/S Storebælt tilladelse til at klappe (dumpe) 8000 m3 oprensningsmateriale fra et område i indsejlingen til Sprogø Havn. Klagefristen udløber: 8. maj 2014 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt A/S Storebælt en 5- årig tilladelse til at klappe (dumpe) 8000 m3 oprensningsmateriale fra et område i indsejlingen til Sprogø Havn. Tilladelsen udløber den 9. maj 2019. 

Tilladelse Sprogø Havn der bl.a. indeholder klagevejledning

Klapning af materialet skal ske på klapplads Halskov (K_027_02).

 

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

 

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, senest ved klagefristens udløb: 8. maj 2014 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

 

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 4901.