Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-PA, Thyborøn

04-04-2014

Kystdirektoratet meddeles hermed tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-PA, Thyborøn.

Kystdirektoratet meddeles hermed tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-PA, Thyborøn. Tilladelsen er meddelt i henhold til § 20, stk. 2, nr. 3, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 (herefter råstofloven).

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning fra Kystdirektoratet af den 11. april 2013 om tilladelse til indvinding af sand til kystfodring langs den Jyske Vestkyst. Der søges om tilladelse til indvinding af op til i alt 2,6 mio. m³ i en periode på 10 år fra den 1. januar 2014 til 31.12 2023 med en maksimal årlig indvindingsmængde på op til 1,3 mio. m³.

Ansøgningen er ledsaget af VVM-redegørelsen Indvinding af sand til kystfodring VVM-redegørelse, Ansøgningsområde 3-2 Kystdirektoratet 2012, som er udarbejdet af Orbicon den 14. marts 2013, jf. bekendtgørelse nr. 1422 af 12. december 2011 om miljømæssig vurdering af råstofindvinding på havbunden.

Denne tilladelse gælder for indvinding af sand op til i alt 2,6 mio. m³ med en maksimal årlig indvindingsmængde på op til 1,3 mio. m³. 

Sandet må kun anvendes til kystfodring.

Tilladelsen gælder fra d. 3. maj 2014 og indtil den tilladte mængde er indvundet, dog senest til d. 3. maj 2024.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1. 

Klage bedes sendt til Naturstyrelsen, så vidt muligt elektronisk på .

Klagefristen udløber således d. 2.maj 2014.

Se tilladelse