Klaptilladelse Assens Havn

22-12-2014

Naturstyrelsen har meddelt Assens Havn en 3-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 45.000 m3 uddybningsmateriale fra Sejlrenden til Assens Havn. Klagefristen udløber:19. januar 2015 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Assens Havn en 3-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 45.000 m3 oprensningsmateriale fra Assens Havn. Tilladelsen udløber den 31. december 2017.

Klaptilladelse Assens Havn der bl.a. indeholder klagevejledning

Klapning af materialet skal ske på klapplads Torø (K_099_01).

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, Obfuscated Email senest ved klagefristens udløb: 19. januar 2015 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 4937.