Klaptilladelse Skive jollehavn

08-12-2014

Naturstyrelsen har meddelt Skive kommune tilladelse til at klappe (dumpe) 2.200 m3 oprensnings materiale fra oprensning af dele af Skive Jollehavn og indsejlingen. Klagefristen udløber: 5. januar 2015 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Skive Kommune en 5- årig tilladelse til at klappe (dumpe) 2.200 m3 oprensningsmateriale fra dele af Skive Jollehavn og indsejlingen. Tilladelsen udløber den 6. januar 2020.

Klaptilladelse Skive Jollehavn pdf der bl.a. indeholder klagevejledning

Klapning af materialet skal ske på klapplads Rind Grund (K_157_01).

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, Obfuscated Email senest ved klagefristens udløb: 5. januar 2015 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 4937.