Klaptilladelse til Hirtshals Havn

22-12-2014

Naturstyrelsen har meddelt Hirtshals Havn en 2-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 200.000 m3 oprensningsmateriale fra sejlrenden til Hirtshals Havn. Klagefristen udløber: 19. januar 2015 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Hirtshals Havn en 2-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 200.000 m³ oprensningsmateriale fra den inderste del af sejlrenden ind til Hirtshals Havn. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på den eksisterende klapplads K_162_01 beliggende ca. 2,8 sømil nord for Hirtshals. 

Tilladelsen udløber den 31. december 2016.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning kan downloades her

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, Obfuscated Email senest ved klagefristens udløb: 19. januar 2015 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

 

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 4901.