Klaptilladelse til Skive Kommune, Fur Havn

18-12-2014

Naturstyrelsen har meddelt Skive kommune tilladelse til at klappe (dumpe) 30.000 m3 Uddybnings/oprensningsmateriale fra udvidelsen af Fur Havn. Klagefristen udløber: 15. januar 2015 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Skive Kommune en 3- årig tilladelse til at klappe (dumpe) 30.000 m3 Uddybnings/oprensningsmateriale fra udvidelsen af Fur Havn. Tilladelsen udløber den 16. januar 2018.


Klaptilladelse Fur Havn.pdf der bl.a. indeholder klagevejledning.


Klapning af materialet skal ske på klapplads Rind Grund (K_157_01).
Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .
En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, Obfuscated Email senest ved klagefristens udløb: 15. januar 2015 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.
Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 4937.