Klaptilladelse til Slipshavn, Nyborg

11-12-2014

Naturstyrelsen har meddelt Slipshavn, Nyborg en 2-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 500 m3 oprensningsmateriale fra et område ved kajkanten i havnen. Klagefristen udløber: 8. januar 2015 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Slipshavn, Nyborg en 2-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 500 m³ oprensningsmateriale fra et område ved den vestre kajkant i havnen. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på den eksisterende  Vresen  klapplads K_095_01 i Storebælt.  

Tilladelsen udløber den 1. februar  2017.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning kan downloades her

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, Obfuscated Email senest ved klagefristens udløb: 8. januar 2015 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 4901.