VVM tilladelse til gennemførelse af fase 2 af genudskylningen af naturgaslageret v. Ll. Torup

19-12-2014

Naturstyrelsen giver hermed Energinet.dk tilladelse til at genudskylle og vedligeholde gaslageret i Lille Torup.
Klagefristen er fredag den 30. januar 2015

Naturstyrelsen har 19. december 2014 givet energinet.dk VVM-tilladelse til genudskylning og vedligeholdelse af gaslageret i Ll Torup.

Projektet er opdelt i to faser. Første fase - et pilotprojekt med genudskylning af én kaverne – blev afsluttet i september 2013 og er efterfølgende afrapporteret. Fase 2 omhandler genudskylning af de resterende kaverner. Tilladelsen er givet efter bekendtgørelse nr. § 2, stk. 4, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 1510 af 15/12/10.

VVM-tilladelsen, kommuneplantillægget, den sammenfattende redegørelse samt sagens øvrige dokmenter kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside www.Naturstyrelsen.dk eller fås ved henvendelse til Naturstyrelsen, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Der er endvidere givet miljøgodkendelse til udskylningen. Denne kan ses på miljøstyrelsens hjemmeside www.MST.dk.

Klagevejledning

Afgørelsen om VVM-tilladelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. Tilsvarende kan udstedelse af kommuneplantillæg påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klagefristen er 30. januar 2015. Klage skal sendes til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø eller som e-post til Obfuscated Email. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Udstedelsen og afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

 

Sagens dokumenter

VVM-tilladelse

Miljøgodkendelse

Notat vedr. nævnsafgørelse

Notat vedr. pilotovervågning

Kommuneplantillæg og VVM-tilladelse fra 2011