Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-AD Ferring

16-12-2014

Kystdirektoratet meddeles hermed tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-AD, Ferring.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning fra Kystdirektoratet af 13. november 2013 om tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-AD Ferring, bilagt resultaterne af den gennemførte råstofefterforskning, miljøundersøgelse og miljøvurdering, jf. ansøgningen og VVM-redegørelse for indvinding af sand til kystfodring, Orbicon oktober 2013.

Tilladelsesindehaver må samlet indvinde op til 12.534.000 m³ havbundsmateriale i tilladelsesperioden på 10 år med en maksimal årlig indvinding på 6.267.000 m³ i tilladelsesperioden.

De indvundne materialer må alene benyttes til kystfodring langs den jyske vestkyst. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens § 21, stk. 2, nr. 2.

Tilladelsen er gældende fra den 15. januar 2015 og indtil den tilladte mængde er indvundet, dog senest til den 15. januar 2025.

Klage bedes sendt til Naturstyrelsen, så vidt muligt elektronisk på Obfuscated Email.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1. Klagefristen udløber således d. 14. januar 2015.

Se tilladelse