Tilladelse til sørestaurering af Sørup sø

15-12-2014

Naturstyrelsen har meddelt Svendborg Kommune tilladelse til restaurering af Sørup Sø ved tilsætning af aluminium som fosforfældningsmiddel til søvandet.

Naturstyrelsen har meddelt Svendborg Kommune tilladelse til restaurering af Sørup Sø ved tilsætning af aluminium som fosforfældningsmiddel til søvandet.

Der gives tilladelse til at udbringe i alt 6.030 kg aluminium i form af et surt aluminiumssalt inden for perioden september-december i årene 2015-2016. 

Tilladelsen er gældende til 31. december 2016 og givet i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 27, stk. 3 og bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. miljøbeskyttelseslovens § 91, stk. 1. Afgørelsen efter bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 § 9 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelsens § 22.

Tilladelse der bl.a. indeholder klagevejledning.

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen Kronjylland,  Obfuscated Email , senest ved klagefristens udløb: 12. januar 2015 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen tlf. 72543864