Regional vandingvinding, HOFOR, Sjælland

24-01-2014

Formålet med VVM’en er at afdække og vurdere de miljømæssige forhold, der påvirkes af vandindvindingen i de syv regionale vandværker under HOFOR. Det sker med henblik på at give nye vandindvindingstilladelser.

Den regionale vandforsyning hviler i udstrakt grad på en lang række gamle indvindingstilladelser fra før 1980, der i henhold til en bestemmelse i vandforsyningsloven alle udløb primo 2010. På grund af en forsinkelse af de kommende vand- og naturplaner er denne udløbsdato udsat til et år efter vedtagelse af de kommunale handleplaner.

Planlægningen skal gøre det muligt at se den regionale vandindvinding i sammenhæng – både vandværk for vandværk og regionalt - for dermed i samarbejde med kommunerne og bygherrer at kunne prioritere indvindingen i forhold til grundvandsforekomsterne og de naturområder, der påvirkes i overensstemmelse med vand- og naturplaner og uden at medføre en uacceptabel påvirkning på miljøet.

5-VVM-tidslinje-offentliggoerelse.png

Sagens dokumenter

Idéfase

Idéer og forslag generelt

Idéer og forslag Islevbro

Idéer og forslag Lejre

Idéer og forslag Marbjerg

Idéer og forslag Regnemark

Idéer og forslag Slangerup

Idéer og forslag Søndersø

Idéer og forslag Thorsbro

VVM i høring

Høringsperioden var fra den 1. juli til den 27. september 2013.

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse

Forslag til VVM-tilladelse

Forslag til kommuneplantillæg

Natura 2000-vurdering

Ikke teknisk resumé

Tekniske baggrundsnotater, eksisterende forhold for HOFORs syv regionale vandværker

Islevbro

Lejre

Marbjerg

Regnemark

Slangerup

Søndersø

Thorsbo

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse

VVM offentliggøres

Anonnce

Udstedelsesbrev

VVM tilladelse

Kommuneplantillæg

Lovstof

Reglerne om miljøvurdering er lidt forskellige, afhængig af om det drejer sig om planer eller konkrete projekter.

Læs mere om love og regler for miljøvurdering