Sæby Havmøllepark med tilhørende ilandføringsanlæg

13-01-2014

Sæby Havmøllepark skal placeres inden for et ca. 57 km2 stort undersøgelsesområde, der er beliggende ca. 4 km fra kysten ud fra Haldbjerg i nord til ud for Lyngså i syd og vil bestå af havmølleparken og søkabler, der forbinder møllerne og fører den producerede strøm til land samt tilhørende landanlæg.

Ifølge den energipolitiske aftale for 2012-2020, som blev indgået ved et bredt politisk flertal i Folketinget den 22. marts 2012, skal der inden 2020 etableres 450 MW nye kystnære havmøller. Der udbydes i alt 6 områder til kystnære havmøller, herunder Sæby Havmøllepark. Havmøllerne vil blive opsat i de områder, hvor der indkommer de mest fordelagtige bud fra tilbudsgiverne. Det er derfor ikke på forhånd givet, at Sæby Havmøllepark realiseres.

Havmølleprojektet består af havmølleparken og søkabler, der forbinder møllerne og fører den producerede strøm til land. Desuden består projektet også af udbygning af elforsyningsnettet på land med tilslutning til det eksisterende stationsanlæg. Der er udpeget en nordlig ilandføring ved Haldbjerg, der vil strække sig mod nordøst i et buet tracé vest om Frederikshavn til 150/60 kV transformerstationen ved Starbakken nordøst for Frederikshavn og en sydlig ilandføring ved kysten mellem Havgård, der vil strække sig mod vest til det eksisterende 150/60 kV transformerstationen ved Dybvad. Begge i Frederikshavn Kommune.

Energinet.dk agerer, jf. pålæg fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, som bygherre. Naturstyrelsen er myndighed for de anlæg der ligger på land og ansvarlig for den kommende VVM-tilladelse for landanlæggene. Energistyrelsen er myndighed forså vidt angår de anlæg, der ligger på havet og giver tilladelsen til etablering af selve havmølleparken, søkabler m.v. Før myndighederne kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

undefined

Sagens dokumenter

Screening

Anmeldelse

Afgørelse om VVM-pligt

Idéfase

Indkaldelse af ideer og forslag har været udsendt udsendt i offentlig høring frem til den 10. februar 2014.

Indkaldelse af ideer og forslag

Oversigtskort over ejendomme Sæby Nord

Oversigtskort over ejendomme Sæby Syd

VVM i høring: 

Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse er udsendt i offentlig høring frem til den 24. august 2015.

Følgebrev til forslag til kommuneplantillæg

Forslag til kommuneplantillæg Frederikshavn Kommune  

VVM Del 0 Ikke-teknisk resume

VVM Del 1 Indledning og baggrund

VVM Del 2 Det marine miljø

VVM Del 3 Miljøforhold på land

VVM Del 4 Sammenfatning og konklusion

Ejendomsoversigt-Syd

Ejendomsoversigt-Nord

Annonce

Baggrundsrapporter:

Sediment Vandkvalitet Hydrographic

Benthic flora and fauna

Fish

Fiskeri

Marine mammals

Birds and bats

Birds Appropriate Assessment

Arkæologi Land

Arkæologi marin Appendiks

Arkæologi marin

Ship traffic

Radar og radiokæder

Flytrafik

Landskab og visualiseringer

Naturinteresser

Arealanvendelse

Miljøpåvirkninger i øvrigt

Befolkning og Sundhed

Socioøkonomi

Støj luft

Underwater noise

Emissioner

Land Projekt- og anlægsbeskrivelse Sæby Havmøllepark

Offshore Technical Project Description Appendix3

Offshore Technical Project Description Generic

Underwater noise and marine mammals

 

Lovstof

Reglerne om miljøvurdering er lidt forskellige, afhængig af om det drejer sig om planer eller konkrete projekter.

Læs mere om love og regler for miljøvurdering