Sejerø Bugt Havmøllepark

24-01-2014

Sejerø Bugt Havmøllepark skal placeres inden for et ca. 57 km2 stort undersøgelsesområde, beliggende nord for Kalundborg ca. 4 km. fra kysten.

Ifølge den energipolitiske aftale for 2012-2020, som blev indgået ved et bredt politisk flertal i Folketinget den 22. marts 2012, skal der inden 2020 etableres 450 MW nye kystnære havmøller. Der udbydes i alt 6 områder til kystnære havmøller, herunder Sejerø Bugt Havmøllepark. Havmøllerne vil blive opsat i de områder, hvor der indkommer de mest fordelagtige bud fra tilbudsgiverne. Det er derfor ikke på forhånd givet, at Sejerø Bugt Havmøllepark realiseres.

Sejerø Bugt Havmøllepark skal placeres inden for et ca. 57 km2 stort undersøgelsesområde, beliggende nord for Kalundborg ca. 4 km. fra kysten. Havmølleprojektet består af havmølleparken og søkabler, der forbinder møllerne og fører den producerede strøm til land. Desuden består projektet også af udbygning af elforsyningsnettet på land i form af fire kabel- og stationstraceer, der kobles til de eksisterende stationsanlæg ved Røsnæs, Novo Syd, Kalundborg, Søstremose og Asnæsværket syd for Kalundborg i Kalundborg Kommune.

Myndighederne har truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Myndigheder for gennemførelse af VVM-redegørelsen er Naturstyrelsen (landanlæg) i samarbejde med Energistyrelsen (anlæg på søterritoriet). Energinet.dk agerer, jf. pålæg fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, som bygherre. Før myndighederne kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

2-VVM-tidslinje-idefase.png

Sagens dokumenter

Screening

VVM-anmeldelse

Afgørelse om VVM-pligt

Kortbilag - Kystnære havmøller Sejerø Bugt

Idéfase

Indkaldelse af ideer og forslag

Kortoversigt af ejendomme ved Sejerø Bugt

Mailabonnement

Skriv dig på mailinglisten, og få en mail, når Naturstyrelsen udsender annoncer om Plan og VVM.

Abonner på annonceringer om
Plan og VVM