Smålandsfarvandet Havmøllepark med tilhørende ilandføringsanlæg

06-01-2014

Smålandsfarvandet Havmøllepark skal placeres inden for et ca. 60 km2 stort undersøgelsesområde, der er beliggende ca. 8 km fra kysten syd for Stigsnæs og vil bestå af havmølleparken og søkabler, der forbinder møllerne og fører den producerede strøm til land samt tilhørende landanlæg.

Ifølge den energipolitiske aftale for 2012-2020, som blev indgået ved et bredt politisk flertal i Folketinget den 22. marts 2012, skal der inden 2020 etableres 450 MW nye kystnære havmøller. Der udbydes i alt 6 områder til kystnære havmøller, herunder Smålandsfarvandet Havmøllepark. Havmøllerne vil blive opsat i de områder, hvor der indkommer de mest fordelagtige bud fra tilbudsgiverne. Det er derfor ikke på forhånd givet, at Smålandsfarvandet Havmøllepark realiseres.

Havmølleprojektet består af havmølleparken og søkabler, der forbinder møllerne og fører den producerede strøm til land. Desuden består projektet også af udbygning af elforsyningsnettet på land frem til tilslutning til det eksisterende stationsanlæg ved Stigsnæs i Slagelse Kommune. Parken skal kunne levere en produktion på op til 200 MW svarende til elforbruget hos ca. 200.000 husstande senest i 2020.

Energinet.dk agerer, jf. pålæg fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, som bygherre. Naturstyrelsen er myndighed for de anlæg der ligger på land og ansvarlig for den kommende VVM-tilladelse for landanlæggene. Energistyrelsen er myndighed forså vidt angår de anlæg, der ligger på havet og giver tilladelsen til etablering af selve havmølleparken, søkabler m.v. Før myndighederne kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

 

Sagens dokumenter

Screening

Anmeldelse

Afgørelse om VVM-pligt

Idéfase

Indkaldelse af ideer og forslag har været udsendt udsendt i offentlig høring frem til den 3. februar 2014.

Indkaldelse af ideer og forslag

Oversigtskort over berørte ejendomme

Lovstof

Reglerne om miljøvurdering er lidt forskellige, afhængig af om det drejer sig om planer eller konkrete projekter.

Læs mere om love og regler for miljøvurdering