Udstedelse af Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og VVM-tilladelse til biogasanlæg ved Hjartbro i Haderslev Kommune

23-01-2014

Udstedelse af Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og VVM-tilladelse til biogasanlæg ved Hjartbro i Haderslev Kommune. Klagefristen er 4 uger fra 23. januar 2014.

Naturstyrelsen har udstedt tillæg med VVM redegørelse til Haderslev Kommuneplan for biogasanlæg ved Hjartbro. Ligeledes er udstedt VVM-tilladelse til Sønderjysk Biogas til etablering af anlægget.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Naturstyrelsen, der står for planlægningen. Naturstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at biogasanlægget vil kunne etableres under hensyn til det omgivende miljø på betingelse af den afgassede gylle afsættes i overensstemmelse med husdyrbekendtgørelsen.

Lokaliseringen ved Hjartbro er ud fra en samlet vurdering af en række alternativer valg som den bedste placering af det påtænkte anlæg. Det er i VVM-redegørelsen vurderet, at anlægget kun vil have minimal indflydelse på miljøet, og ikke vil være til væsentlig gene for de omkringboende.

Samtidig med af udstedelsen af kommuneplantillægget har Naturstyrelsen givet Sønderjysk Biogas VVM-tilladelse til projektet. Tilladelsen er givet efter § 2, stk. 4, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 1510 af 15/12/10.

Kommuneplantillægget, VVM-redegørelsen og den sammenfattende redegørelse kan sammen med VVM-tilladelsen ses på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk /annonceringer eller fås ved henvendelse til Naturstyrelsen, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning

Afgørelsen om VVM-tilladelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. Tilsvarende kan udstedelse af kommuneplantillæg påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klagefristen er 4 uger fra 23. januar 2014. Klage skal sendes til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø eller som e-post til Obfuscated Email Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Udstedelsen og afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Klagen bedes påført journalnummer NST-131-00154.

Med venlig hilsen

Naturstyrelsen

Haraldsgade 53

2100 København Ø

Tlf.: 7254 2586

e-post: Obfuscated Email 

VVM_5_offentliggoerelse

Sagens dokumenter

Screening:

Bilag A - Screeningsskema

VVM i høring:

Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse, ikke teknisk resumé og miljøvurdering

Udstedelsesskrivelse

VVM offentliggøres:

Sammenfattende redegørelse

Kommuneplantillæg 28-2009

VVM-tilladelse