Vesterhav Nord Havmøllepark med tilhørende ilandføringsanlæg

16-01-2014

Vesterhav Nord Havmøllepark skal placeres inden for et ca. 60 km2 stort undersøgelsesområde, der er beliggende ca. 4 km fra kysten syd vest for Thyborøn og vil bestå af havmølleparken og søkabler, der forbinder møllerne og fører den producerede strøm til land samt tilhørende landanlæg.

Ifølge den energipolitiske aftale for 2012-2020, som blev indgået ved et bredt politisk flertal i Folketinget den 22. marts 2012, skal der inden 2020 etableres 450 MW nye kystnære havmøller. Der udbydes i alt 6 områder til kystnære havmøller, herunder Vesterhav Nord Havmøllepark. Havmøllerne vil blive opsat i de områder, hvor der indkommer de mest fordelagtige bud fra tilbudsgiverne. Det er derfor ikke på forhånd givet, at Vesterhav Nord Havmøllepark realiseres.

Havmølleprojektet består af havmølleparken og søkabler, der forbinder møllerne og fører den producerede strøm til land. Desuden består projektet også af udbygning af elforsyningsnettet på land med tilslutning til det eksisterende stationsanlæg. Ilandføring af søkabel vil kunne ske nord for Ferring og/eller nord for Vejlby, hvor det forventes at blive tilsluttet ved Station Idomlund. Undervejs til Idomlund kan der ske tilslutning til det eksisterende elnet ved Station Klinkby eller ved en ny koblingsstation øst for Station Ramme.

Sker der tilslutning af havmølleparken til Klinkby, kan der blive tale om kabellægning af det eksisterende 60 kV luftledningssystem fra Ramme til Klinkby pga. manglende overføringsevne i systemet.

Såfremt der sker yderligere udbygning af vindkraft i Vestjylland, skal der etableres et nyt kabel mellem Station Idomlund og Station Herning for at undgå, at der sker overbelastning i nettet. Som afledt effekt heraf vil det nuværende luftledningssystem mellem Struer og Herning blive nedtaget.

Energinet.dk agerer, jf. pålæg fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, som bygherre. Naturstyrelsen er myndighed for de anlæg der ligger på land og ansvarlig for den kommende VVM-tilladelse for landanlæggene. Energistyrelsen er myndighed forså vidt angår de anlæg, der ligger på havet og giver tilladelsen til etablering af selve havmølleparken, søkabler m.v. Før myndighederne kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

undefined

Sagens dokumenter

Screening

Anmeldelse

Afgørelse om VVM-pligt

Kortoversigt - Kystnære havmøller Vesterhav Nord

Idéfase

Indkaldelse af ideer og forslag har været udsendt udsendt i offentlig høring frem til den 17. februar 2014.

Indkaldelse af ideer og forslag

Oversigtskort over ejendomme Vesterhav Nord Havmøllepark

VVM i høring

VVM-redegørelse udsendes i offentlig høring frem til den 30. juni 2015

Annonce

Følgebrev til forslag til kommuneplantillæg Vesterhav Nord Havvindmøllepark 

Kommuneplantillæg til Lemvig, Struer, Herning og Holstebros kommuneplaner

VVM Del 0 Ikke-teknisk resume Vesterhav Nord

VVM Del 1 Indledning og baggrund Vesterhav Nord

VVM Del 2 Det marine miljø Vesterhav Nord

VVM Del 3 Miljøforhold på land Vesterhav Nord

VVM Del 4 Sammenfatning og konklusion Vesterhav Nord

Baggrundsrapporter

Sediment and Hydrographic

Benthic flora, fauna and habitats

Fisk og fiskesamfund

Fiskeri

Marine mammals

Resting birds

Migrating birds and bats

Kulturhistorie og Arkæologi Udvidet arkivalsk kontrol Holstebro Museum

Kulturhistorie og Arkæolog Udvidet arkivalsk kontrol Museum Midtjylland

Marinarkæologisk analyse Rapport

Sejladsforhold

Radar og radiokæder

Flytrafik

Landskabelige forhold

Visualiseringer

Naturinteresser på land

Arealinteresserapport

Påvirkning af miljøet i øvrigt

Befolkning og sundhed

Socioøkonomi

Onshore støj

Offshore støj

Underwater noise

Emissioner

Offshore Technical Project Description Generic

Grundvandsredegørelse Lemvig Kommune

Redegørelse for grundvandsdannelse v. kabelstation

Underwater noise and marine mammals

Natura 2000 væsentlighedsvurdering

Projekt- og anlægsbeskrivelse, anlæg på land

Nedtagning af luftledninger i Struer og Holstebro Kommune

Ejendomskort

Borgermøde den 20. maj 2015

Præsentation af projektet

Præsentation af visualiseringerne

Lovstof

Reglerne om miljøvurdering er lidt forskellige, afhængig af om det drejer sig om planer eller konkrete projekter.

Læs mere om love og regler for miljøvurdering