Vesterhav Syd Havmøllepark med tilhørende ilandføringsanlæg

17-01-2014

Vesterhav Syd Havmøllepark skal placeres inden for et ca. 60 km2 stort undersøgelsesområde, der er beliggende ca. 4 km fra kysten nord vest for Hvide Sande og vil bestå af havmølleparken og søkabler, der forbinder møllerne og fører den producerede strøm til land samt tilhørende landanlæg.

Ifølge den energipolitiske aftale for 2012-2020, som blev indgået ved et bredt politisk flertal i Folketinget den 22. marts 2012, skal der inden 2020 etableres 450 MW nye kystnære havmøller. Der udbydes i alt 6 områder til kystnære havmøller, herunder Vesterhav Syd Havmøllepark. Havmøllerne vil blive opsat i de områder, hvor der indkommer de mest fordelagtige bud fra tilbudsgiverne. Det er derfor ikke på forhånd givet, at Vesterhav Syd Havmøllepark realiseres.

Havmølleprojektet består af havmølleparken og søkabler, der forbinder møllerne og fører den producerede strøm til land. Desuden består projektet også af udbygning af elforsyningsnettet på land med tilslutning til det eksisterende stationsanlæg. Projektområdet på land omfatter to ilandføringspunkter, hvor landkablet løber fra kysten ved hhv. Holmsland Klitby ved Klegod og Tyvmose Bjerg ved Tyvmose nordpå i ét tracé til 60/10 kV station Søndervig og videre til 150/60 kV station Lem Kær ved Klaptoft.

Energinet.dk agerer, jf. pålæg fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, som bygherre. Naturstyrelsen er myndighed for de anlæg der ligger på land og ansvarlig for den kommende VVM-tilladelse for landanlæggene. Energistyrelsen er myndighed forså vidt angår de anlæg, der ligger på havet og giver tilladelsen til etablering af selve havmølleparken, søkabler m.v. Før myndighederne kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

undefined

Sagens dokumenter

Screening

Anmeldelse

Afgørelse om VVM-pligt

Oversigtskort - Kystnære havmøller Vesterhav Syd

Idéfase

Indkaldelse af ideer og forslag har været udsendt udsendt i offentlig høring frem til den 17. februar 2014.

Indkaldelse af ideer og forslag

Oversigtkort over berørte ejendomme

VVM i høring

VVM-redegørelse udsendes i offentlig høring frem til den 30. juni 2015

Annonce

Følgebrev til forslag til kommuneplantillæg Vesterhav Syd Havvindmøllepark

Kommuneplantillæg til Ringkøbing-Skjerns kommuneplan

VVM Del 0 Ikke-teknisk resume Vesterhav Syd

VVM Del 1 Indledning og baggrund Vesterhav Syd

VVM Del 2 Det marine miljø Vesterhav Syd

VVM Del 3 Miljøforhold på land Vesterhav Syd

VVM Del 4 Sammenfatning og konklusion Vesterhav Syd

Baggrundsrapporter

Sediment and Hydrographic

Fisk og fiskesamfund

Fiskeri

Resting birds

Marine mammals

Visualiseringer

Migrating birds and bats

Kulturhistorisk analyse

Marinarkæologisk analyse

Sejladsforhold

Radar og radiokæder

Flytrafik

Landskabelige forhold

Arealinteresserapport

Naturinteresser på land

Påvirkning af miljøet i øvrigt

Befolkning og sundhed

Socioøkonomi

Offshore støj

Onshore støj

Underwater noise

Emissioner

Projekt- anlægsbeskrivelse, anlæg på land

Offshore Technical Project Description Generic

Underwater noise and marine mammals

Natura 2000 væsentlighedsvurdering

Ejendomskort

Borgermøde den 21. maj 2015

Præsentation af projektet

Præsentation af visualiseringerne

Lovstof

Reglerne om miljøvurdering er lidt forskellige, afhængig af om det drejer sig om planer eller konkrete projekter.

Læs mere om love og regler for miljøvurdering