Klaptilladelse til Jyllinge Nordhavn

02-07-2014

Naturstyrelsen har meddelt Jyllinge Nordhavn en tilladelse til at klappe (dumpe) 4.000 m3 oprensningsmateriale fra Havnebassinet. Klagefristen udløber: 30. juli 2014 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Jyllinge Nordhavn en 5- årig tilladelse til at klappe (dumpe) 4.000 m3 oprensningsmateriale fra havnebassinet. Tilladelsen udløber den 1. august 2019. Materialet tillades klappet i Kattegat på klapplads (K_005_01)  nordøst for Hundested.

Tilladelsen der bl.a. indeholder klagevejledning kan downloades her.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, senest ved klagefristens udløb: 30. juli 2014 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 4901.