Nyt universitets- og hospitalskompleks (Nyt OUH/Nyt Sund)

02-07-2014

Kommuneplantillæg og VVM-tilladelse

Naturstyrelsen har udstedt tillæg nr. 3 til Odense Kommuneplan 2013-25 for etablering af Nyt universitets- og hospitalskompleks (Nyt OUH/Nyt Sund), der bl.a. består af:

Nyt OUH udgør ca. 212.000 m2, et nyt psykiatri-afsnit udgør ca. 25.000 m2 og Nyt SUND udgør ca. 47.000 m2 i 2-5 etagers bygninger. Hertil etableres en heliport, parkeringspladser samt ca. 80.000 m2 lavninger, betegnet ”vandelementet”, med det formål at tilbageholde vand fra det befæstede areal.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1510 af 15/12/10) er det i dette tilfælde Naturstyrelsen, der står for planlægningen. Naturstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at det ansøgte projekt vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø på betingelse af de vilkår, som VVM-tilladelsen omfatter.

For en uddybning af begrundelser og betragtninger henvises der i øvrigt til den sammenfattende redegørelse for kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljørapport for Nyt OUH/Nyt Sund.

Sammenfattende redegørelse

VVM-tilladelse

I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget har Naturstyrelsen givet Region Syddanmark og Bygningsstyrelsen tilladelse til projektet om etablering af Nyt universitets- og hospitalskompleks. Tilladelsen er meddelt i henhold til § 2, stk. 4 nr. 2 og § 11, stk. 5 nr. 1) i VVM-bekendtgørelsen.

Kommuneplantillægget og den sammenfattende redegørelse kan sammen med VVM-tilladelsen ses her på siden eller fås ved henvendelse til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, , som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning

Afgørelsen om VVM-tilladelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. Tilsvarende kan udstedelse af kommuneplantillæg påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klagefristen er 4 uger fra i dag. Klage skal sendes til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø eller som e-post til . Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Udstedelsen og afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

VVM_5_offentliggoerelse

Sagens dokumenter

Screening

Anmeldelse

Afgørelse om VVM-pligt

Idéfase

Indkaldelse af ideer og forslag

VVM i høring

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Bilag til miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Ikke tekniske resume af Miljøvurdering

Forslag til kommuneplantillæg 3

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse

VVM Offentliggøres

Udstedelsesbrev

Kommuneplantillæg

VVM-tilladelse

Kommuneplantillæg, miljørapport og VVM-redegørelse kan ligeledes ses på www.plansystemdk.dk

Se tidligere version af sagen 03-02-2014