Høring af udkast til tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-JD Jyske Rev G

Thyborøn NordsøRal A/S meddeles hermed høring af udkast til tilladelse til indvinding af råstoffer i området 526-JD Jyske Rev G.

Tilladelsen gælder for en samlet indvinding på 2 mio. m³ i eneretsperioden, dog maksimalt 1 mio. m³ om året.

Udkast til tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning af 20. december 2013, præciseret 13. maj og 10. juni 2014.

Høring af udkast til tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-JD Jyske Rev G

Hermed meddeles høring af udkast til tilladelse til Thyborøn NordsøRal A/S om indvinding af råstoffer i området 526-JD Jyske Rev G.

Tilladelsen gælder for en samlet indvinding på 2 mio. m³ i eneretsperioden, dog maksimalt 1 mio. m³ om året.

Udkast til tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning af 20. december 2013, præciseret 13. maj og 10. juni 2014, fra Ole Askehave A/S på vegne af Thyborøn NordsøRal A/S om tilladelse til en samlet indvinding over 5 år på 2 mio. m³ råstoffer med en maksimal årlig indvinding på 1 mio. m³ i auktionsområde 31-162C, bilagt resultaterne af den gennemførte råstofefterforskning, miljøundersøgelse og miljøvurdering, jf. rapporterne Råstofundersøgelser i efterforskningsområde NST-7321-00116, Jyske Rev – Råstofkortlægning og biologisk screening for Thyborøn NordsøRal A/S, GEUS/Orbicon 2013.

Materialerne forventes afsat til alle egnede formål, som tilslag til beton, asfalt, mørtel, anlægsmaterialer samt fyldopgaver.

Området er miljøvurderet til en samlet indvinding på op til 5 mio. m³ i tilladelsesperioden med en intensitet på op til 1 mio. m³om året.

Der er ansøgt om tilladelse til indvinding af 2 mio. m³ i alt over en 5-årig periode svarende til 400.000 m³ pr. år.

Høringsfristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1.  

Bemærkninger bedes sendt til Naturstyrelsen, så vidt muligt elektronisk på Obfuscated Email.  

Frist for bemærkninger udløber således d. 8. juli 2014.

Se udkast til tilladelse

Søg i arkivet