VVM tilladelse til hastighedsopgradering af jernbanestrækningen Køge – Næstved i Køge, Næstved og Faxe kommuner

06-06-2014

Naturstyrelsen har udstedt VVM tilladelse til Banedanmark for til hastighedsopgradering af jernbanestrækningen Køge – Næstved. Klagefrist fredag den 4. juli 2014.

Naturstyrelsen har udstedt VVM tilladelse til Banedanmark for til hastighedsopgradering af jernbanestrækningen Køge – Næstved. Som baggrund for VVM tilladelsen er der gennemført en VVM proces med det formål at redegøre for evt. miljøpåvirkninger ved etablering af projektet.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Naturstyrelsen, der står for VVM processen. Naturstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at hastighedsopgraderingen vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø på betingelse af de vilkår, der er fastsat i VVM tilladelsen.

VVM tilladelsen er givet efter § 2, stk. 2, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 1654 af 27/12/13 om vurdering af visse offentlige og private anlægs påvirkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Projektet rummes inden for rammerne af de gældende kommuneplaner i Køge, Næstved og Faxe kommuner.

VVM tilladelsen og VVM redegørelse mv. kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside www.Naturstyrelsen.dk  eller fås ved henvendelse til Naturstyrelsen, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning

Afgørelsen om VVM tilladelse til hastighedsopgradering af banestrækningen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen er 4 uger fra i dag med udløb den 4. juli 2014. Klage skal sendes til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø eller som e-post til Obfuscated Email. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Udstedelsen og afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Naturstyrelsen

Haraldsgade 53, 2100 København Ø

e-post: Obfuscated Email 

VVM_5_offentliggoerelse

Sagens dokumenter

Screeningen

Anmeldelse

Screeningsafgørelse

Bilag A - Screeningsskema

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Kort 1

Bilag 3 - Kort 2

Bilag 4 - Kort 3

Idefase

Indkaldelse af ideer og forslag - Ændring af hastigheden på banestrækningen Køge-Næstved

Høring

Følgebrev til offentlighedsfasen

VVM-redegørelse

VVM offentliggøres

Afgørelsesbrev vedr VVM tilladelse

Sammenfattende redegørelse

Endelig VVM redegørelse til offentliggørelse

VVM tilladelse

Fagnotater og bilag

Fagnotat - Affald og ressourcer

Bilag til affald og ressourcer

Bilag 1

Fagnotat - Anlægsbeskrivelse

Bilag til anlægsbeskrivelse

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Bilag 7

Bilag 8

Fagnotat - Areal- og ekspropriationsbehov

Bilag til areal- og ekspropriationsbehov

Bilag 1

Bilag 2-1

Bilag 2-2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Fagnotat - Elektromagnetisk påvirkning

Fagnotat - Emissioner

Fagnotat - Grundvand og drikkevand

Bilag til grundvand og drikkevand

Bilag 1

Fagnotat - Jord og jordforurening

Bilag til jord og jordforurening

Bilag 1

Bilag 2-1

Bilag 2-2

Bilag 3

Bilag 4

Fagnotat - Klimatilpasning

Fagnotat - Kulturhistoriske og rekreative interesser

Bilag til kulturhistoriske og rekreative interesser

Bilag 1

Bilag 2

Fagnotat - Landskab og arkitektur

Fagnotat - Natur og overfladevand

Bilag til natur og overfladevand

Bilag 1

Bilag 2-1

Bilag 2-2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Bilag 7

Bilag 8

Bilag 9

Fagnotat - Planforhold

Bilag til planforhold

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Fagnotat - Støj og vibrationer

Fagnotat - Trafikale gener og øvrige gener i anlægsfasen

Bilag til trafikale gener og øvrige gener i anlægsfasen

Bilag 1