Klaptilladelse til Hvide Sande Havn

30-06-2014

Naturstyrelsen har meddelt Hvide Sande Havn tilladelse til at klappe (dumpe) 7500 m3 oprensningsmateriale fra et område i sejlrenden til Tyskerhavnen. Klagefristen udløber: 28. juli 2014 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Hvide Sande Havn en 5- årig tilladelse til at klappe (dumpe) 7500 m3 oprensningsmateriale fra et område i område i sejlrenden til Tyskerhavnen. Tilladelsen udløber den 29. juli 2019.

TilladelseTyskerhavn.pdf der bl.a. indeholder klagevejledning 

Klapning af materialet skal ske på klapplads Ved Hvide Sande (K_132_01).

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, Obfuscated Email senest ved klagefristens udløb: 28. juli 2014 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.